Ligestillingsredegørelserne 2009

Moderne ligestillingsarbejde bidrager til viden, vækst, velstand og velfærd

Moderne ligestillingsarbejde skaber viden, vækst, velstand og velfærd. Ligestilling handler om at sikre den enkelte borger den bedste velfærdsservice (i sygehusvæsenet, ældreplejen, daginstitutionerne, skolerne mv.), og det handler om at udnytte alle potentialer og talenter. Den opgave har kommuner, regioner og ministerier efter ligestillingsloven pligt til at varetage ved at indarbejde ligestilling i den daglige planlægning og forvaltning.

Der er et grønt kapløb også på ligestillingsområdet. Flere myndigheder skal opnå farven grøn, for at velfærdssamfundet kan sikres i fremtiden.

Her på www.ligestillingidanmark.dk kan man se de nyeste resultater af indsatsen på ligestillingsområdet (i 2008 og 2009) i kommuner, regioner, ministerier og statslige organisationer.

Kommuner og regioner

Ligestillingsredegørelserne viser, at udviklingen går i den rigtige retning. I 2009 er der flere kommuner end i 2007, som opnår en grøn markering på ligestillingsredegørelsernes Danmarkskort. Men halvdelen af landets kommuner er fortsat markeret med rødt og er derfor langt fra i mål.

Billedet viser, at mange kommuner og næsten alle regioner har behov for at få formuleret en ligestillingspolitik på deres serviceområder (f.eks.: sundhed, børn og unge, folkeskole, ældre, mennesker med handicap mv.). De kommuner og regioner, der har formuleret ligestillingspolitikker, har en udfordring med at få brugt politikkerne i deres daglige arbejde.

Både kommunerne og regionerne mangler kvinder i topledelsen. Der viser sig et tankevækkende spejlbillede. I kommunerne er der 77 % mandlige og 23 % kvindelige topchefer. På medarbejderniveau er billedet nøjagtig omvendt: 77 % kvinder og 23 % mænd.

Statslige myndigheder

I 2009 er der flere ministerier end i 2007, som opnår en grøn markering. Der er fremgang. Men mange af ministeriernes styrelser og institutioner er fortsat markeret med rødt, hvilket betyder, at de ikke gør det godt nok på ligestillingsområdet.

Alle ministerier har formuleret ligestillingspolitik for deres ansvarsområde (integration, sundhed, miljø, beskæftigelse mv.) og er nået et godt stykke i arbejdet med disse politikker. Men for nogle departementer og mange styrelser og institutioner er der en klar udfordring med at bruge deres politik i det daglige arbejde og dermed styrke indsatsen og sikre ligestilling.

Det gælder også for de statslige organisationer, at den kvindelige talentmasse ikke udnyttes tilstrækkeligt i ledelsen, men der er grundlag for at forbedre udnyttelsen af kvindernes talenter.

Konklusion

Kommuner, regioner og stat har en udfordring med at tage højde for kvinders/mænds og pigers/drenges behov for effektivt og målrettet at kunne løse velfærdssamfundets opgaver og styre fri af krisen og være blandt de 10 rigeste lande i verden i 2020. Ligestilling handler om at sikre kvalitet i opgaveløsningen, og dette sikres ved at gøre brug af alles talenter både blandt medarbejdere og ledere.

Både i kommuner, regioner og staten er der mange, som gør et godt stykke arbejde, og de fortjener ros for deres indsats. De tjener som rollemodeller i ligestillingsarbejdet.

Alle gode eksempler, redskaber og informationer fra ligestillingsredegørelserne er tilgængelige her på www.ligestillingidanmark.dk for borgere, politikere, interesseorganisationer og medarbejdere i de offentlige myndigheder.

Du kan også finde gode eksempler og læse mere om resultaterne af ligestillingsredegørelserne i hovedrapporten for 2009.

De mange informationer her på www.ligestillingidanmark.dk kan inspirere og fremme det moderne ligestillingsarbejde i alle dele af samfundet. Alle kommuner, regioner, ministerier og statslige organisationer ønskes fortsat god arbejdslyst med at fremme fuld udnyttelse af kvinder og mænds potentialer og talenter.Derfor skal der udarbejdes ligestillingsredegørelser

  • Ligestillingsredegørelserne giver overblik over, hvordan de offentlige myndigheder lever op til ligestillingsloven
  • Ligestillingsredegørelser skaber mulighed for udveksling af "best practice" imellem de offentlige myndigheder (i kraft af www.ligestillingindanmark.dk og hovedrapporten for 2009)
  • Ligestillingsredegørelserne giver borgere, politikere og interesseorganisationer indblik i de offentlige myndigheders indsats for at fremme ligestilling (og for at efterleve ligestillingsloven)
  • Ligestillingsredegørelserne er et redskab der hjælper den enkelte myndighed til at få overblik over sin indsats for fremme af ligestilling

Læs mere om ligestillingsredegørelserne

Resultater af benchmarking

Hver kommune, region, ministerium og øvrige statslige organisationer har på baggrund af deres indsendte ligestillingsredegørelse fået tildelt et benchmarkingresultat. I benchmarkingen kan man få tildelt farverne grøn, gul eller rød. Grøn er udtryk for, at der arbejdes meget med ligestilling. Gul for er udtryk for, at der i mindre omfang arbejdes med ligestilling. Rød er udtryk for, at der kun arbejdes lidt med ligestilling.


Fordelingen af kommunernes benchmarkingresultater (2009 og 2007)

  Arbejder meget med ligestilling Arbejder mindre med ligestilling Arbejder kun lidt med ligestilling
2009 36 15 46
2007 15 29 49

Fordelingen af regionernes benchmarkingresultater (2009 og 2007)

  Arbejder meget med ligestilling Arbejder mindre med ligestilling Arbejder kun lidt med ligestilling
2009 0 3
2007 1 1 3

Fordelingen af ministeriernes benchmarkingresultater (2009 og 2007)

  Arbejder meget med ligestilling Arbejder mindre med ligestilling Arbejder kun lidt med ligestilling
2009 9 10 0
2007 5 14 0

Fordelingen af de statslige organisationers benchmarkingresultater (2009 og 2007)

  Arbejder meget med ligestilling Arbejder mindre med ligestilling Arbejder kun lidt med ligestilling
2009 57 40 29
2007 37 53 34


Eksempler på ligestilling i den daglige opgaveløsning:

Forbedring af mænd sundhedstilstand – eksempel fra en kommune

Man har fundet ud af, at kvinders sundhedstilstand generelt er bedre end mænds, og at kvinder har længere middellevetid end mænd. Kommunen ønsker derfor at tage hensyn til den kønsmæssige ulighed i sundhed og forbedre de mandlige borgeres sundhed.

Dette er gjort ved at anvende særlige og utraditionelle kommunikationsveje for at nå de mandlige borgere. Kommunen har opstillet kommunikationsstande ved genbrugsstationer, vaskehaller o. lign. og synliggjort budskaber om mænds sundhedstilstand.


Flere drenge end piger modtager specialundervisning i skolen – eksempel fra en kommune

En kommune lægger vægt på, at folkeskolen understøtter både pigers og drenges potentialer. Man ved i kommunen, at flere drenge end piger modtager specialundervisning, og at flere drenge undervejs i deres skoleforløb mister motivationen for at lære. Kommunen vil gerne sikre, at drengene bevarer motivation for at lære, og kommunen vil derfor fremme et inkluderende miljø, hvor man er opmærksom på kønsaspektet i udviklingen af skolen undervisning.


Kvinder og mænd i plejeboliger – eksempel fra staten

Der er foretaget en analyse af det fremtidige behov for plejeboliger. Analysen skal give et bedre grundlag for udformningen af den fremtidige ældreboligpolitik for de svageste ældre. Analysen viser, at 2/3 af beboerne i plejeboliger er kvinder, hvilket skyldes, at kvinder generelt lever længere end mænd. Endvidere viser data, at demens forekommer hyppigere hos kvinder end hos mænd (fx i aldersgruppen 85-89 år er forekomsten af demens 1/5 af mændene og knap 1/3 af kvinderne).

Den markante stigning i antallet af ældre vil medføre, at andelen af kvinder i plejeboliger (herunder med demens) vil stige yderligere. Analysen kan bidrage til udformningen af de fremtidige plejeboliger.


Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet – eksempel fra staten

Der skal ske en tæt overvågning af kvinders og mænds situation på arbejdsmarkedet, så man er i stand til at tage nye initiativer ved behov.

Ministeriet har implementeret en systematisk gennemgang af kønsperspektivet i alle lovforslag på ministerområdet for at give overblik over de ligestillingspolitiske konsekvenser. Denne indsats har været understøttet af en række af undervisningsforløb i forhold til ministeriets enheder.


Hovedrapport

Derfor skal der udarbejdes ligestillingsredegørelser

Resultater af benchmarking

Eksempler på ligestillingsarbejde i den daglige opgaveløsning